Sol·licitar demo online

Per favor completeu les següents dades per agendar una demo del producte amb vostè:

En quina franja horària vol que ens posem en contacte amb vostè?

Àrea d' interès

Conforme al Reglament (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les seves dades personals passaran a formar part d'un fitxer denominat CLIENTS I/O PROVEÏDORS titularitat d'EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L. amb CIF B46091179.

11 + 3 =

Les dades es recullen amb la finalitat de gestionar adequadament la informació dels clients i/o proveïdors comptable, fiscalment i administrativament així com la publicitat i prospecció comercial. Aquests es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per l’interessat i podran ser cedits i/o comunicats a col·laboradors/tercers per tal de resoldre i cobrir les seves necessitats, així com per oferir-los serveis relacionats, publicitat i prospecció comercial.

Al seu torn l’ informem que en qualsevol moment pot exercir els seus drets d’ accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de les seves dades, així com retirar el consentiment prestat o formular reclamacions davant l’ Autoritat de Control. Aquestes accions podran exercir-se enviant la solitud per correu postal a C/ ARTS GRÀFIQUES, Nº 14 BAIX (46010 VALÈNCIA) o bé a la següent adreça de correu electrònic [email protected] sota l’assumpte de referència “Protecció de Dades“.

Aprofitem aquesta ocasió per agrair-li la seva confiança. Un assessor es posarà en contacte amb vostè per mostrar-li el funcionament del servei.