ANALYTICS

Anàlisi estratègica basada en big data jurídic.

Permet prendre decisions jurídiques fundades i precises, amb un coneixement estratègic només disponible a Tirant Analytics.

Programe una demo online amb un expert

Intel·ligència per a juristes,

Big data per a professionals del dret

 • Representació de cada sentència en un mapa conceptual interactiu
 • Gràfiques de recerques interactives
 • Connexions legals i jurisprudencials
 • Conceptes clau del document
 • Representació gràfica de la sentència
 • Recerca per la posició processal i la probabilitat d’ èxit de les parts
 • Iter processal complet
 • Resum interactiu del document

Connexió entre documents

Des de qualsevol recerca s’ obté una representació visual de la jurisprudència i la legislació més esmentada en els diversos Tribunals, localitza la jurisprudència consolidada o la legislació més aplicada.

Gràfica
de tribunals

Tirant permet, en exclusiva, conèixer el criteri de cada Tribunal, la Sala, la Secció o Ponent. Podem triar qualsevol d’aquests valors i conèixer el seu criteri per optar per la millor estratègia.

Gràfiques
Interactives

Les gràfiques Analytics ens proposen camins o estratègies inabastables per a la recerca tradicional i ens permeten analitzar la recerca amb una visió global de tots els valors en joc, de manera que es descobreixen noves vies, altres procediments, altres proves i dades ocultes.

Arbre
de decisió

Permet veure el percentatge d’èxit dels nostres objectius i analitzar la posició contrària. En polsar en “Arbre de Decisió” podem triar els aspectes que més ens importen del cas (sentit de la fallada, costes, responsabilitat, etc.) i obtindrem el tant per cent d’èxit de cadascun. L’arbre de decisió ens situa en les sentències que defensen els nostres interessos.

Conceptes
clau

Conceptes clau interactius en cada document. Per moure’ns per les sentències a través dels seus conceptes més rellevants.

El Big data al servei de l’operador jurídic

Altres funcions

 • Mapa conceptual
  Representació gràfica de cada sentència
 • A favor / En contra
  Recerca per la posició processal i la probabilitat d’ èxit de cada part
 • Informació organitzada (clusters)
  Informació organitzada dins de cadascuna de les jurisdiccions
 • Filtres únics
  Nous paràmetres per a la seva recerca
 • Rellevància
  La jurisprudència que els experts consideren del màxim interès
 • Extracte
  Localització immediata dels conceptes de recerca en el document
 • Resum interactiu
  Resum navegable pels valors més importants del document
 • Cites rellevants
  Interconnexió entre els documents a través de les seves cites
 • Iter processal
  Tot l’ itinerari del procediment

Butlletí de novetats jurídiques

El sintagma “actividad industrial” contenido en el artículo 98.1.f) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre de Impuestos Especiales, a los efectos de poder disfrutar de la reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad, debe interpretarse a la luz de la Directiva 2003/96/CE del Consejo de 27 de octubre de 2003 por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad en atención al contexto y finalidad buscada, restringiendo la reducción de la base imponible el legislador nacional a la actividad industrial que se define en la norma administrativa a propósito y con carácter general, art.3 de la 21/1992, de Industria. – Tribunal Supremo – Sala Tercera – Sección Segunda – Jurisdicción: Contencioso-Administrativo – Sentencia – Num. Res.: 659/2024 – Num. Proc.: 8984/2022 – Ponente: José Antonio Montero Fernández (TOL9.982.314)

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda...

llegeix més

Empresa fundada durante la vigencia del régimen económico con fondos gananciales. El TS fija que los rendimientos generados por un establecimiento común gestionado por uno de los ex-cónyuges son comunes hasta la liquidación, pero ello no hace comunes los ingresos que procedan del propio trabajo del ex-cónyuge. – Tribunal Supremo – Sala Primera – Sección Primera – Jurisdicción: Civil – Sentencia – Num. Res.: 39/2024 – Num. Proc.: 7367/2021 – Ponente: María de los Ángeles Parra Lucan (TOL9.846.420)

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Civil Sentencia núm. 39/2024 Fecha de...

llegeix més