T-CONNECTA

L’única eina de màrqueting jurídic que genera contingut de qualitat de forma automàtica

Converteix-se en un referent mediàtic del sector.

Programe una demo online amb un expert

El nostre equip de redactors jurídics, experts en màrqueting per a advocats, generaran per a vostè contingut de qualitat i actualitat.

A més podrà crear les seves pròpies publicacions i enviaments de newsletter amb el nostre editor de textos dotat d’ IA generativa jurídica.

A T-Conecta, compta amb en editor de text jurídic definitiu, dotat amb IA generativa entrenada amb tot el contingut de l’editorial Tirant lo Blanch, amb el qual pot redactar els seus comunicats, generar imatges que les donin suport o optimitzar el seu contingut per posicionar en els primers resultats de Google entre moltes més funcions generatives.

Contingut en els teus
xarxes socials

Publiquem de forma automàtica continguts d’interès en totes les seves xarxes socials, sempre al fil de l’actualitat perquè sigui el primer a informar de l’esdevingut en món jurídic.

Newsletter de
fidelització per a clients

Programem enviaments e-mailing al seu llistat de clients amb tota l’actualitat i els continguts més interessants, per refermar la prestigiosa imatge del seu despatx.

Posicionament
a Google

Publiquem articles automàticament al blog de la seva pàgina web, seleccionant acuradament les paraules clau més productives, per posicionar el seu web en els resultats de recerca de Google i aconseguir així arribar a un major nombre de clients potencials.

IA Generativa

T-Connecta compta amb un editor de textos amb IA generativa, que li dona la possibilitat de generar el seu propi contingut de forma ràpida, senzilla i amb la qualitat d’un expert del màrqueting jurídic. Entre les seves funcions es troben la capacitat per generar text a partir d’ una idea o concepte, ampliar un text existent afegint context, resumir text, corregir tant la gramàtica com l’ ortografia i l’ estil dels seus articles, o generar imatges que donin suport a les seves publicacions.

Personalització

A través de la plataforma, podrà personalitzar tots els continguts amb la imatge del seu despatx i si ho desitja, pot revisar i gestionar el contingut abans de la seva publicació, de forma fàcil i intuïtiva usant el nostre editor dotat d’IA.

Prestigi

T-Conecta compta amb el suport de l’editorial jurídica més prestigiosa segons el CSIC.
Tot el contingut,està creat per l’equip de redactors del grup editorial Tirant lo Blanch, una editorial de prestigi que porta més de 50 anys sent un referent de qualitat en el panorama jurídic de parla hispana.

Tirant el que és garantia de qualitat i rigor jurídic, el nostre compromís és informar de forma veraç i rigorosa de tota l’actualitat jurídica, oferint la major qualitat en la informació, sempre de forma asèptica i sense incórrer en posicionaments ideològics o polítics.

Butlletí de novetats jurídiques

Consulta número: V3286-23. La consultante, pensionista de jubilación de la Seguridad Social, tiene que reintegrar al INSS unos importes percibidos indebidamente en 2021. El reintegro se efectúa mediante descuentos durante 50 meses en su pensión de jubilación.Cuestión Planteada: Incidencia de la devolución de lo indebidamente percibido en la declaración del IRPF del consultante.Órgano: SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (TOL9.867.660)

CONTESTACIÓNEl artículo 14 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto...

llegeix més

Consulta número: V3281-23. El consultante ha recibido en 2023 unos dividendos correspondientes a una participación superior al 5 por ciento que tiene en una sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad le practicó la correspondiente retención a cuenta del 19 por ciento.Cuestión Planteada: Tributación de los mencionados dividendos así como si es posible la aplicación de beneficios fiscales para evitar la doble imposición con el Impuesto sobre Sociedades.Órgano: SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (TOL9.867.655)

CONTESTACIÓNEl artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto...

llegeix més

Tasa de recogida de residuos prevista en el artículo 20.4.s) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Interpretación de los artículos 23, 24 y 25 TRLHL. Atendiendo a la normativa aplicable en el momento de la aprobación de la tasa de recogida de residuos, el principio de quien contamina paga no exige la determinación previa e individualizada del volumen de residuos generados por cada individuo sujeto a la tasa por el servicio de recogida, eliminación o tratamiento de residuos sólidos urbanos a los efectos del cálculo de la cuota tributaria. En este sentido, resulta suficiente que el informe técnico económico de la tasa de recogida de residuos se fundamente en informes que vinculen el valor de dicho servicio con el volumen de agua consumida y el caudal nominal de cada vivienda. – Tribunal Supremo – Sala Tercera – Sección Segunda – Jurisdicción: Contencioso-Administrativo – Sentencia – Num. Res.: 818/2024 – Num. Proc.: 7766/2022 – Ponente: María de la Esperanza Córdoba Castroverde (TOL10.032.673)

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda...

llegeix més